Algemene voorwaarden

Higher View Mediaproducties

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer; de vennootschap onder firma Higher View Mediaproducties VOF, gevestigd te Harderwijk (“Higher View”).
b. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Higher View opdracht heeft gegeven werkzaamheden te verrichten en/of goederen te leveren;
c. de algemene voorwaarden: deze door Higher View gebruikte algemene voorwaarden;
d. opdracht: elke overeenkomst van welke aard dan ook, waarbij Higher View
zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten, diensten en/of te leveren goederen onder toepassing van deze voorwaarden en waarbij de opdrachtgever zich verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten;
e. productie: het op basis van een ontwerp vervaardigen of bewerken van een audiovisueel werk;
f. audiovisueel werk: een reeks van bewegende beelden dan wel een reeks van opvolgende en samenhangende beelden, al dan niet voorzien van geluid en ongeacht de wijze waarop deze zijn vastgelegd.
g. schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ wordt in het kader van de algemene
voorwaarden ook bedoeld communicatie via e-mail of door middel van een andere elektronische methode.
h. partijen: opdrachtgever en Higher View gezamenlijk; afzonderlijk ‘partij’ te noemen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van respectievelijk met Higher View of soortgelijke documenten terzake van enige communicatie in het kader van te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen en op iedere opdracht.

2.2 De toepasselijkheid van andere afwijkende algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de algemene voorwaarden van opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van enige opdracht.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens gesloten ten behoeve van derden die Higher View voor de uitvoering van de opdracht zal inschakelen.

2.4 Indien de opdracht een of meerdere met de algemene voorwaarden strijdige bepalingen kent, gaat de werking van de opdracht boven de algemene voorwaarden.

2.5 De opschriften in de algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en maken geen onderdeel uit van de algemene voorwaarden.

2.6 Van de algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.7 Iedere aan Higher View verstrekte opdracht wordt geacht een afzonderlijke opdracht te zijn, die wordt beheerst door deze algemene voorwaarden, tenzij bij het aangaan van een opdracht is overeengekomen dat een aantal afzonderlijke opdrachten als een geheel moet worden beschouwd.

Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en dertig (30) dagen geldig, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Higher View is te allen tijde gerechtigd de aanbieding of offerte te herroepen.

3.2 Iedere aanbieding is gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever bij de aanvraag is verstrekt. Higher View mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

3.3 Higher View behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 Overeenkomst
4.1 Behoudens het hierna gestelde, geldt een opdracht als overeengekomen vanaf de dag van ondertekening van de opdracht door partijen dan wel vanaf de dag dat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van Higher View heeft ontvangen of bij gebreke van een ondertekende opdracht c.q. opdrachtbevestiging vanaf het moment dat Higher View met de feitelijke uitvoering van de  overeenkomst begint.

4.2 Wijzigingen van een totstandgekomen overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

4.3 In geval van schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging door Higher View, is Higher View tot niet meer gehouden dan hetgeen schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd.

4.4 Higher View is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele uit te besteden bij derden, dan wel zich door derden bij de uitvoering bij te laten staan. Higher View is nimmer aansprakelijk voor fouten van door haar ingeschakelde derden.

4.5 Opgegeven data en tijden zijn te allen tijde bij benadering en overschrijding geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

4.6 Het door ons aan opdrachtgever verleende advies is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, ervan uitgaande dat de in het kader van de opdracht tot advies door opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is.

4.7 Higher View zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de in de opdracht vastgelegde afspraken en procedures.

4.8 Indien Higher View door het niet of niet tijdig en/of onvolledig en/of niet deugdelijk aanleveren van de benodigde documenten, materialen en/of andere informatie door opdrachtgever is genoodzaakt meer of andere dan de oorspronkelijk in het kader van de opdracht voorziene werkzaamheden te verrichten, worden de daarbij behorende kosten afzonderlijk op basis van nacalculatie in rekening gebracht tegen de dan geldende tarieven.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De honorering van Higher View geschiedt op basis van de vooraf overeengekomen uurtarieven en/of honoraria tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen.

5.2 Higher View is gerechtigd haar uurtarief en/of honoraria die eventueel krachtens de opdracht op andere basis worden vastgelegd door indexering conform de consumentenprijsindex van het CBS, reeks alle huishoudens aan te passen aan de geldontwaarding.

5.3 Verhogingen als in artikel 5.2 bedoeld worden pas berekend nadat zij aan de opdrachtgever zijn meegedeeld.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld is het overeengekomen honorarium of uurtarief exclusief omzetbelasting, reis-, verblijfs-, transport-, verzekerings-, installatie-, communicatie- en materiaalkosten en kosten in het kader van het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Higher View zal deze belasting en kosten naast het honorarium aan de opdrachtgever in rekening brengen.

5.5 Alle werkzaamheden en/of kosten van Higher View voortvloeiend uit een aanvulling op en/of een wijziging van een opdracht door of namens opdrachtgever zal Higher View op basis van de overeengekomen uurtarieven en/of honoraria met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.4 doorberekenen aan de opdrachtgever. Ingeval geen vaste prijs is overeengekomen, zal Higher View deze werkzaamheden en kosten doorberekenen conform de gebruikelijke tarieven van Higher View vermeerderd met bedoelde kosten.

Artikel 6 Betaling/Ontbinding
6.1 Annulering van een opdracht door opdrachtgever is uitsluitend mogelijk voor het begin van de uitvoering van de opdracht door Higher View, indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

6.2 Opdrachtgever dient de facturen van Higher View binnen uiterlijk 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van Higher View of haar administratiekantoor aangegeven rentedatum dan wel valutadatum is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.

6.3 Opdrachtgever dient de facturen van Higher View conform artikel 6.2 te voldoen. Opdrachtnemer komt geen recht op korting, opschorting of verrekening toe.

6.4 Higher View is te allen tijde gerechtigd een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheidsstelling aan opdrachtgever te vragen.

6.5 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten terzake van reeds betaalde facturen en daarna ter voldoening van de oudste openstaande facturen, ook al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een factuur van latere datum. De betwisting van een factuur ontheft opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de betreffende factuur.

6.6 Bij overschrijding van de in artikel 6.2 genoemde termijn is opdrachtgever vanafde dag dat die termijn is verlopen, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling door Higher View benodigd zal zijn. In zodanig geval is de opdrachtgever de wettelijke handels rente vermeerderd met 2% verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend wordt.

6.7 In geval van niet of niet-tijdige betaling komen alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het bedrag ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het totaal te vorderen bedrag met een minimum van € 250,- exclusief omzetbelasting per factuur.

6.8 Indien partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden op basis van
overeengekomen uurtarieven in rekening worden gebracht, is de opdrachtgever, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, verplicht alle door Higher View ten behoeve van de opdracht reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden met een minimum van vier (4) uur aan werkzaamheden plus de gemaakte kosten.

6.9 Higher View heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht op schadevergoeding indien:
a. de opdrachtgever failleert of zijn faillissement, (voorlopige) surséance van betaling of een wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
b. de opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, fuseert, splitst, ontbindt, liquideert of staakt;
c. de zeggenschap over opdrachtgever of diens onderneming en/of bedrijfsuitoefening in belangrijke mate overgaat op een derde;
d. op goederen van opdrachtgever of een deel daarvan conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd door een derde;
e. Higher View gegronde vrees heeft dat opdrachtgever zijn (betalings-) verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk zal nakomen.

6.10 Higher View is vrij om in de in artikel 6.9 bedoelde gevallen te kiezen voor gehele of gedeeltelijke ontbinding, ongeacht of de tekortkoming van de opdrachtgever de geheel of gedeeltelijke ontbinding gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis zonder het bepaalde in dit artikel al dan niet zou rechtvaardigen.

6.11 In de gevallen zoals hiervoor in artikel 6.9 genoemd, zijn alle vorderingen, die Higher View op de opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.

6.12 Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de datum van de facturen schriftelijk bij Higher View worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn heeft opdrachtgever haar recht ter zake verwerkt.

6.13 Higher View is bij het uitblijven van enige betaling aan de zijde van opdrachtgever, niet gehouden met de uitvoering van enige opdracht voor opdrachtgever te beginnen noch de uitvoering van de opdracht voort te zetten alvorens de verschuldigde betaling(en) op de bank- of postgirorekening van Higher View is bijgeschreven. Higher View zal niet aansprakelijk zijn voor de aan de zijde van opdrachtgever ontstane schade door het inroepen van deze opschorting ten behoeve van enige opdracht met opdrachtgever. Opdrachtgever is jegens Higher View aansprakelijk voor de ten gevolge van de opschorting geleden schade aan de zijde van Higher View.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 De totale aansprakelijkheid van Higher View wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht is beperkt tot vergoeding van directe schade van opdrachtgever en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen en aan Higher View betaalde prijs (excl. BTW) of, naar keuze van Higher View, indien Higher View zich verzekerd heeft, tegen de opgetreden schade tot het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval uitbetaalt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan redelijke kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van Higher View aan de opdracht te laten beantwoorden.

7.2 Higher View is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt verstaan, maar niet daartoe is beperkt, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, schade als gevolg van aanspraken van derden jegens opdrachtgever, inferieure kwaliteit van banden, beelddragers, tenietgaan, verlies of beschadiging van geluiden/of beeld- en/of informatiedragers en het daarop vastgelegde materiaal, schade verband houdende met het gebruik van de door opdrachtgever aan Higher View afgegeven of voorgeschreven zaken van opdrachtgever of derden, schade verband houdende met de inschakeling van de door opdrachtgever aan Higher View voorgeschreven derden,diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van opdrachtgever, personeelsleden van opdrachtgever, door opdrachtgever ingeschakelde derden of door opdrachtgever toegelaten publiek, schade door het niet of niet goed functioneren van verbindingen of gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, ongeacht of deze door Higher View of door derden gerealiseerd worden, of door de gebrekkige kwaliteit van op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van haarzelf of derden door Higher View gegeven lijnaftakkingen van deze verbindingen en alle overige vormen van schade anders dan genoemd in artikel 7.1 en 7.2

7.3 Higher View is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht indien Higher View zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 7 dagen na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de opdracht, een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van opdrachtgever heeft ontvangen, waarin Higher View een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van
opdrachtgever wegens de toerekenbare tekortkoming van Higher View. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Higher View vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

7.4 Het bepaalde in dit artikel 7 geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Higher View zich bij de uitvoering van de opdracht bedient.

Artikel 8 Overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder ook wordt begrepen het niet meer kunnen gebruiken van apparatuur, materialen en andere zaken (eventueel van derden) wegens diefstal, sabotage, brand of een andere wijze van teloorgang hiervan; het wegens staking of soortgelijke omstandigheden, alsmede weersinvloeden, niet kunnen betreden van de plaats waar de opdracht moet worden uitgevoerd; ziekte en overlijden van werknemers of het management van Higher View; vervoerstoringen, technische storingen,computerstoringen, bedrijfstoringen bij Higher View; oproer, maatregelen van overheidswege; alsmede al dan niet toerekenbare tekortkomingen door (rechts-) personen die Higher View bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld, zoals freelancers, waardoor Higher View haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen.

8.2 Tijdens overmacht worden alle verplichtingen van Higher View opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Higher View niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.3 Indien Higher View bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan nog te voldoen, is zij gerechtigd het reeds voldane deel c.q. het nog te presteren deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1 Tenzij in de opdracht andersluidende afspraken zijn gemaakt behoren alle intellectuele eigendomsrechten, en meer in het bijzonder de auteursrechten, die op de door Higher View (op)genomen beeld- en geluidsmateriaal berusten uitsluitend in eigendom toe aan Higher View en/of diens licentiegever(s). Indien en voor zover opdrachtgever desalniettemin als eigenaar van de hier bedoelde rechten kan worden aangemerkt, zal opdrachtgever deze rechten overdragen aan Higher View en alle voor de overdracht benodigde handelingen verrichten.

Voor zover nodig geeft opdrachtgever met het verstrekken van de opdracht aan Higher View toestemming om de door of in opdracht van Higher View gemaakte werken, (op)genomen beeld- en/of geluidsmaterialen, te gebruiken voor eigen promotiedoeleinden, zonder dat Higher View daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

9.2 Indien ten behoeve van de in het kader van de opdracht te verrichten diensten en/of te leveren goederen gebruik wordt gemaakt van door opdrachtgever aan te leveren materialen of toebehoren, in de ruimste zin des woords, verleent opdrachtgever, indien en voor zover noodzakelijk, aan Higher View en de door Higher View ter uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n) een licentie en/of sublicentie ten aanzien van deze materialen of toebehoren en vrijwaart Higher View en de door Higher View ingeschakelde derde(n) van enige aanspraken van opdrachtgever en/of derden terzake. Indien er sprake is van een inbreuk op enig(e) intellectuele eigendomsrecht(en) en Higher View en/of de door haar ingeschakelde derde(n) terzake aansprakelijk worden gehouden door een of meerdere derden voor de hier bedoelde inbreuk(en), zal opdrachtgever
Higher View en in voorkomend geval de door haar ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en alle, ook de met een eventuele procedure samenhangende, kosten geheel voor haar rekening nemen.

9.3 Higher View mag te allen tijde haar naam vermelden bij het ontwerp of op de titelrol van het (audiovisuele) werk. Tevens is Higher View gerechtigd in voorkomende gevallen de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en/of het (audiovisuele) werk. De opdrachtgever zal, indien Higher View zulks nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met Higher View en het jaar van de eerste openbaarmaking.

9.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Higher View, de door Higher View geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen en/of te bewerken en/of te verspreiden buiten het overeengekomen verspreidingsgebied en/of te gebruiken voor een ander doel dan vooraf overeengekomen. Het vervaardigen dan wel laten vervaardigen van een anderstalige versie van de productie zonder de toestemming van Higher View, wordt hier uitdrukkelijk onder begrepen.

9.5 Opdrachtgever garandeert aan Higher View dat naar beste weten van Higher View geen intellectuele eigendomsrechten van derden zich verzetten tegen de uitvoering van de opdracht door Higher View en dat opdrachtgever volledige en onbeperkte
toestemming heeft van alle rechthebbenden om onderdelen waarop intellectuele
eigendomsrechten rusten op te nemen in het programma materiaal en door Higher View vast te laten leggen op beeld, geluid of andere informatiedragers.
Opdrachtgever zal Higher View en alle aan Higher View gelieerde partijen volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere vordering wegens een inbreuk op het in dit artikel bepaalde.

9.6 De door Higher View verleende licenties en/of sublicentie(s) zijn niet overdraagbaar, behoudens schriftelijke toestemming van Higher View. Indien en voor zover van toepassing, is het exemplaar van de te leveren goederen dat ten grondslag ligt aan en noodzakelijk is voor het gebruik van de op de te leveren goederen verleende licentie en/of sublicentie(s) ook niet overdraagbaar, behoudens schriftelijke toestemming van Higher View.

9.7 Indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wordt de door Higher View verstrekte licentie(s) geacht terstond te zijn beëindigd zonder nadere kennisgeving. Opdrachtgever komt in geval van de beëindiging als in dit artikel genoemd, geen recht op enige schadevergoeding toe.

9.8 Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met haar door de andere partij verstrekte schriftelijke gegevens en mondelinge vertrouwelijke informatie en deze informatie niet aan derden overdragen, tenzij deze informatie reeds publieke informatie was of doordat de andere partij op bevel van enige gerechtelijke instantie of de wet tot bekendmaking gedwongen is.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 Indien Higher View zich in enig geval op enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mede, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

11.2 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of vernietigbare of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking.

11.3 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.4 De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als enig toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

11.5 Alle geschillen die, voortvloeiend uit of verband houden met de tussen partijen overeengekomen opdracht, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Higher View.